Anime Costumes

Adult Natsu Costume - Fairy Tail
Itachi Anbu Half Mask - Naruto Shippuden
Madara War Half Mask - Naruto
Chakra Blades - Naruto
Kunai Knife - Naruto
Kakashi Anbu Sword - Naruto
Deluxe Scouter - Dragon Ball Super
Anbu Body Decal - Naruto
Jin Kazama Socks - Tekken
Adult Kakashi Costume - Naruto
Sakura Headband - Naruto Shippuden