Sasuke Sword - Naruto Shippuden

Item# 01534049
  • Sasuke Sword - Naruto Shippuden
  • Sasuke Sword - Naruto Shippuden
  • Sasuke Sword - Naruto Shippuden
  • Sasuke Sword - Naruto Shippuden
  • Sasuke Sword - Naruto Shippuden
  • Sasuke Sword - Naruto Shippuden

Sold Out.